16 Şubat 2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmi Gazete yazısı

16 Şubat 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28915

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Trakya Üniversitesi Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trakya Üniversitesi Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Üniversitede yürütülmekte olan örgün/ikinci/uzaktan öğretim faaliyetleri gereği yapılması gereken gözetimli her türlü merkezi sınavı koordine edip uygulamak.

b) Merkezi sınav sistemlerinin gözetimli elektronik olarak yapılmasıyla ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

c) Kurum ve kuruluşların merkezi sınav ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

ç) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının ve merkezi sınav sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve uygulamak.

d) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayımlar yapmak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Merkezi sınavların elektronik veya klasik olarak yapılmasına yönelik bilişim altyapısına dayalı araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversitede yürütülmekte olan örgün/ikinci/uzaktan öğretim faaliyetleri gereği yapılması gereken gözetimli her türlü merkezi sınava ait öğrenci, görevli dağılımlarını yapmak.

c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan sınav yazılım otomasyonlarını ve sınav taleplerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki gözetimli veya gözetimsiz e-sınav uygulamalarının başlaması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek.

d) Merkezi sınavlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarıyla ilgili bir sonraki yıla ilişkin çalışma programı ve her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezce yapılacak sınavları koordine edip uygulanmasını sağlamak. Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve çıkabilecek sorunların çözülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil altı kişiden oluşur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Gerektiğinde bir döner sermaye işletmesi kurulması hususunu Rektör onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezi Sistem Sınavlarının Esasları

Merkezi sistem sınavlarının esasları

MADDE 12 – (1) Merkezi sistemle yapılacak sınavlar aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir:

a) Bilimsellik esasları şunlardır:

1) Test sorularının hazırlanmasında bilimsellik esastır. Üniversite bünyesindeki sınavlar için sorular, dersi veren öğretim elemanı veya ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanır. Diğer kurum, kuruluş ve kişilerin sınavlarında özel alan konularını kapsayan sorular ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden temin edilir. Bu durumda temin edilecek soru sayısı sınavda sorulacak soru sayısından az olamaz. Her şekilde temin edilen soruların hatalı ya da yanlış hazırlanmasından soruyu hazırlayan kurum, kuruluş veya kişiler sorumludur.

2) Rektörlük veya Senato gerekli hallerde akademik komisyonlar oluşturmak suretiyle soruların bilimsellik, dil anlatım, seviyeye ve ölçme tekniğine uygunluğu bakımından incelemesini yaptırır.

b) Gizlilik ve güvenlik esasları şunlardır:

1) Sınav sorularının hazırlanmasından sonuçların ilan edilmesine kadar geçen süredeki her türlü iş ve işlemler gizlilik içerisinde güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle yürütülür.

2) Güvenlik önlemlerinin alınmasından Merkez sorumludur. Merkez güvenlikle ilgili olarak Rektörlük ile iş birliği sağlar. Bu amaçla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanır ve gerekirse protokol yapılır. Protokolde sınav güvenliği ile ilgili komisyonlar ve görevliler belirlenir.

3) Soru kitapçıkları fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, dış dünya ile bağlantısı kontrollü, kapalı devre çalışması yapılan ortamlarda basılır. Kapalı çalışma, yapılan sınavın okuma işleminin bitmesine kadar devam eder. Teknik arızalarda müdahaleyi yapan kişilerin sınav sorularına veya cevap kağıtlarına yaklaşmasına ve sorulara bakmasına izin verilmez.

4) Soru kitapçıklarının dağıtımında ve cevap kağıtlarının toplanmasında, Merkezce verilen torba, poşet veya kutular kullanılır.

5) Sınav evrakı kuryeler eşliğinde gönderilir. Yol güvenliği için sevkiyat süresince gerekirse kolluk görevlilerinden yardım alınır. Sınav saatine uygun olarak çıkartılan sınav evrakı yol güvenliği sağlanarak sınav merkezlerine dağıtılır. Sınav evrakı bina sınav sorumlularına teslim edildikten sonra komisyon nezaretinde açılır ve salon poşetleri açılmadan salon görevlilerine teslim edilir.

6) Soru kitapçıkları, sınavın yapılacağı il ve ilçelerde milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenmiş ve kutuların teslim alınmasından sınav yapılacak binalara gönderilmesine kadar geçen zaman içerisinde 24 saat güvenliği sağlanan özel bölümlerde saklanır. Sınav saatine uygun olarak çıkartılan soru kutuları yol güvenliği sağlanarak sınav merkezlerine dağıtılır. Kutular bina sınav sorumlularına teslim edildikten sonra komisyon nezaretinde açılır ve poşetler açılmadan salon görevlilerine teslim edilir.

c) Sınavın uygulamasında birlik esasları şunlardır:

1) Sınav, sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle aynı anda başlar, protokol veya kılavuzda belirlenen saatte tamamlanır.

2) Salon görevlileri soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının bulunduğu poşetleri salonda bulunan sınava girenlerin görebileceği şekilde açarak dağıtımını yapar. Sınavda uygulanacak esasları hatırlatır. Sınav bitiminde cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını toplar, cevap kağıtlarını ve gerekiyorsa soru kitapçıklarını sayarak kontrol eder ve usulüne uygun olarak geri dönüş poşetine koyarak ilgililere teslim eder.

3) Sınav görevlileri sınavlara girenlerin dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınır ve sınav süresince sınav salonu ve/veya sınav binasını terk edemezler.

ç) Tasnif ve cevap kağıtlarının okunması esasları şunlardır:

1) Cevap kağıtlarının tasnif ve sayımı Merkezce gerçekleştirilir, eksik veya olağan dışı durumlar tutanakla tespit edilir. Burada yürütülen çalışmalarda talep gelirse veya gerekli görülürse görüntü kaydı yapılır ve kayıtlar en az altı ay süreyle saklanır.

2) Cevap kağıtları, optik okuyucularda en az üç kez okutulur. Okuma sonuçları elektronik ortamda ilgili birime, kuruma, kuruluşa veya kişiye iletilir. Ayrıca her sınava ait optik okuma kayıtları Merkezce saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Komisyon ve Kurulları ile Görevleri

Sınav kurulu

MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun oluşumu aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite bünyesindeki sınavlarda; Müdürün veya sınavı yapan ilgili birimin yetkilisinin başkanlığında, müdür yardımcısı ve Rektörlükçe bu işle görevlendirilmiş diğer personelden oluşur.

b) Diğer kurum, kuruluş veya kişilerin sınavlarda Müdürün veya sınavı yapan ilgili kurumun, kuruluşun yetkilisinin başkanlığında, müdür yardımcısı ve Rektörlük onayı alınarak Merkezce bu işle görevlendirilmiş Üniversite personelinden ve ilgili kurum, kuruluşlarca bu işle görevlendirilmiş diğer personelden oluşur.

(2) Merkez sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınav uygulama planını hazırlamak.

b) Gelen taleplere göre sınavın hangi sistemle yapılacağının kararını vermek, sınav onayı veya protokolü, Rektörlükçe veya Rektörlük onayıyla Müdür tarafından imzalanmasını sağlamak.

c) Sınav takviminin başlaması ile birlikte sınavların sonuçlanmasına kadar hazırlık, uygulama ve değerlendirme işlemlerinin sağlıklı ve usulüne uygun yürütülmesini sağlamak.

ç) Kılavuz, talimat ve benzeri dokümanları onaylamak, imza altına alarak gerektiğinde ilgili makamlara sunmak.

d) Sınav organizasyonuna yönelik itirazlara cevap vermek.

Merkezi sınav evrakı hazırlama komisyonu

MADDE 14 – (1) Merkez sınav evrakı hazırlama komisyonu; Müdürün başkanlığında, Merkezce görevlendirilen Üniversite personelinden oluşur. Komisyonda görev dağılımını Müdür belirler.

(2) Komisyon, sınav evraklarının hazırlanması esnasında oluşabilecek sorunlarla ilgili olarak sınav kuruluna danışır.

(3) Merkez sınav evrakı hazırlama komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sınav kitapçıklarının dizgisinin yapılması ve sınav planına göre zamanında basılmasını sağlamak.

b) Sınav kılavuzları, yoklama listeleri, salon etiketleri ve benzeri tüm sınav evraklarının basılmasını sağlamak.

c) Sınav cevap kağıtlarının basılmasını sağlamak.

ç) Baskısı sağlanan tüm sınav evraklarının sınav salonları dikkate alınarak poşetlenmesini, sınav merkezlerine gönderilecek şekilde hazırlanmasını sağlamak.

Sınav yürütme komisyonu

MADDE 15 – (1) Sınav yürütme komisyonu; sınavı düzenleyen ilgili birim yetkilileri, Müdür ve Rektörlükçe görevlendirilen diğer personelden oluşur.

(2) Sınav yürütme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Üyeler arasında iş bölümü yapmak.

b) Sınav yapılacak binaları ve salonları tespit etmek.

c) Sınav bölgesinde sınavla ilgili gerekli görevlendirmeleri yapmak, bina sınav görevlileri ile bina bazında salon görevlilerinin listelerini sınavdan önce hazırlamak, hangi binada kimlerin görev yapacağını belirlemek ve sınavdan bir hafta önce bina sınav görevlilerine ve salon görevlisi olarak görevlendirilen personele bildirmek.

ç) Gerekli görürse tüm sınav görevlilerinin katılımıyla toplantı yaparak uygulamada dikkat edilecek hususları ve önlemleri görüşüp, tutanak altına almak.

d) Sınava girecek tutuklu, hükümlü veya hastalığı olan adayların, durumlarına uygun ayrı bir salonda sınava girebilmeleri için gerekli tedbirleri almak.

e) Sınava  girecek özürlü adaylar için, ilgili mevzuat ve sınav kılavuzlarında belirtilen esaslara göre gerekli tedbirleri almak.

Cevap kağıtları okuma komisyonu

MADDE 16 – (1) Cevap kağıtları okuma komisyonu, Müdür tarafından görevlendirilecek Üniversite personelinden oluşur.

(2) Cevap kağıtları okuma komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sınav cevap kağıtlarının optik okuyucular aracılığı ile en az üç defa okunmasını sağlamak.

b) Okunan sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektörlük tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu içerik 16.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1154 kez okundu.